Резюме

Білімі:

1992-1997 жж – Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды.

Факультет: математика

Мамандығы: математика

2012-2014 жж – Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана

Факультет: механика-математика

Мамандығы: Математикалық және компьютерлік модельдеу (магистр)

Мамандығы – криптографиялық есептерді математикалық модельдеу.

Кәсіби тәжірибе:

02.09.1997 - 29.09.1998 - Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің Қолданбалы математика институты, Қарағанды қ.

Математикалық логика және информатика зертханасының инженері

01.09.1998 - 04.09.2001 - «Қазақстан қаржы-экономикалық университеті» НВУУ, Қарағанды қ.

Жаратылыстану ғылымдары кафедрасының оқытушысы

01.09.2001 жылдан - академик Е.А.  Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды

проф. Т.Г. Мұстафин атындағы алгебра, математикалық логика және геометрия кафедрасының оқытушысы

08.10.2002-28.08.2012 ж. – проф. Т.Г. Мұстафин атындағы «Алгебра, математикалық логика және геометрия» кафедрасының аға оқытушысы

2012 жылғы қыркүйек – 2013 жылғы шілде – Қазақ инженерлік-техникалық академиясының «Техникалық мамандықтар» кафедрасының аға оқытушысы, Астана қ.

2014 жылдың сәуір айынан бастап – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ақпараттық қауіпсіздік және криптология ғылыми-зерттеу институтының штаттан тыс ғылыми қызметкері, Астана

2014 жылдың қыркүйегі – 2021 жылдың қыркүйегі –Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы

2015 жылдың маусымынан - «Information Services Group» ЖШС тең құрылтайшысы және директоры.

2018 жылдың қазан айынан бастап – ЖК «Global Information Services».

2021 жылдың қыркүйегі – 2022 жылдың тамызы – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ақпараттық технологиялар факультеті Ақпараттық қауіпсіздік кафедрасының аға оқытушысы

2021 жылдың 1 қазаны – 2022 жылдың сәуірі – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ ақпараттық технологиялар факультеті деканының студенттермен жұмыс жөніндегі орынбасары

2022 жылдың сәуірі – 2023 жылдың қыркүйегі – Prometeo Chain System Kz Ltd жеке кәсіпорнының ғылыми қызметкері.

2022 жылдың қыркүйегінен – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ докторанты

Кәсіби қызмет:

Математикалық пәндерді оқыту. Криптография және таратылған реестр технологиялары бойынша курстарды әзірлеу. Веб-сайтты әзірлеу. Тестілеу бағдарламасын құруға қатысу. Бірлескен әзірлемелер (менің қосқан үлесім MathCAD-пен жұмыс істеу): «Қоршаған ортаны басқару экономикасы», «Радиациялық жағдайды бағалау әдістемесі» курсы үшін «Атмосфераны ластағаны үшін төлемдерді есептеу» MathCAD негізіндегі электронды сабақтар, «Экономистерге арналған математика» курстары үшін. » және «Экономика және математика» әдістері мен модельдеу», сондай-ақ MathCAD негізінде мыналар қарастырылады: Экологиялық тәуекелді есептеу әдісі, Химиялық ластану аймағының өлшемін есептеу әдісі, Техногендік қауіп ретінде есептеу әдісі. шығындарды математикалық күту, Технологиялық процестердің экологиялық бағасын есептеу әдісі. Бірлескен дамыту: мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған «Әліппе серігі» білім беру бағдарламасы (менің қосқан үлесім hta қосымшасын бағдарламалау). Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Ақпараттық қауіпсіздік және криптология ғылыми-зерттеу институтының жобаларына қатысу. Берілген уақыт үшін деректерді шифрлау қызметін жасау жобасымен жұмыс істеу. Криптографиялық хаттамалар бойынша авторлық жоба – www.cryptoprotocols.kz. Криптография бойынша авторлық жоба www.cryptography.kz. Криптография бойынша ғылыми семинар ұйымдастыру (https://youtu.be/WOwuK8wCePg). Сонымен қатар ғылыми мақалалар, баяндамалар тезистері, оқу-әдістемелік кешендер шығару.ТІЗІМ

ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері
N
п/п
АтыЖұмыстың сипаты

Баспа, журнал

(аты, нөмірі, жылы),

Авторлық куәлік №
Көлемі
Бірлескен авторлардың аты-жөні
123456

1Трансляция свойств элементарной теории семантической моделиПечат.
(статья)
Вестник КарГУ. – 1998. - № 3(11). – C.12-190,5 п.л.Ешкеев А.Р.
2Модель рынка образовательных услугПечат.
(тезисы)
Проблемы и пути экономического развития Казахстана в новом тысячелетии: Сборник научных трудов региональной научно-практической конференции 19-20 мая. – Астана: ЕАУ им. Л.Н. Гумилева, ЕАГИ, 2000. – С.17-180,125 п.л.
3Имитация сложных системПечат.
(тезисы)
Пути экономического развития Казахстана и подготовка специалистов на пороге ХХ1 века: Материалы научно-практической конференции, посвященной Дню Независимости Республики Казахстан (14 – 15 декабря 2000 года). – Караганда: Арко, 2000. – С.176-1790,25 п.л.Бейсембаев К.М.,
Исабеков М.У.
4Универсальный математический пакет MathCAD в образовательном процессеПечат.
(тезисы)
Пути экономического развития Казахстана и подготовка специалистов на пороге ХХ1 века: Материалы научно-практической конференции, посвященной Дню Независимости Республики Казахстан (14 – 15 декабря 2000 года). – Караганда: Арко, 2000. – С.206-2080,19 п.л.
5Пример применения пакета MathCAD в курсе «Экономика природопользования»Печат.
(тезисы)
Пути экономического развития Казахстана и подготовка специалистов на пороге ХХ1 века: Материалы научно-практической конференции, посвященной Дню Независимости Республики Казахстан (14 – 15 декабря 2000 года). – Караганда: Арко, 2000. – С.202-2050,25 п.л.Никомбеков А.К.
6Связь йонсоновских теорий с теоремой ЛиндстремаПечат. (статья)Труды V-Казахско-Французского коллоквиума по теории моделей: Сборник научных трудов.-Караганда: Изд-во КарГУ, 2001.-С. 65-75.0,6 п.л.Ешкеев А.Р.
7Решетки формул в йонсоновских теорияхПечат. (статья)Вестник КарГУ. – 2002. - № 1 (25). – С. 3-7.0,3 п.л.Ешкеев А.Р.
8Лабораторные работы по курсам "Математика для экономистов" и "Экономико-математические методы и моделирование" в системе MathCADУМККараганда: КазФЭУ, 2003. – 90 с.5,625 п.л.
9Mathcad и компьютерная поддержка учебных курсовПечат. (статья)Актуальные вопросы повышения качества и перспективы развития высшего образования в Республике Казахстан: Материалы межвуз. науч.-метод. конф. (16 марта 2004 г.) /КарГУ. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2004. – С. 362-364.0,2 п.л.
10Некоторые примеры синтаксически подобных теорийПечат. (тезисы)Сборник тезисов докладов Республиканской научно-теоретической конференции молодых ученых и студентов, посвященной 50-летию освоения целинных и залежных земель. – Астана: Фолиант,2004. – С. 248-249.0,06 п.л.Акишев Г.Г.
11Учебно-методический комплекс по дисциплине «Линейная алгебра и геометрия» для специальности 050602 – Информатика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2004. – 38 с.2,37 п.л.Макажанова Т.Х., Беляева Л.Н.
12Учебно-методический комплекс по дисциплине «Геометрия и алгебра I» для специальности 050601 – Математика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2004. – 59 с. 3,7 п.л.Асен Е.К.
13«Геометрия жєне алгебра I» пєні бойынша оқу-єдістемелік кешені 050601 – Математика мамандығы ‰шінУМКҚарағанды: ҚарМУ баспасы, 2004. – 46 бет.2,87 п.л.Асен Е.К.,
Башеева А.О.
14Йонсоновские теории и их компаньоныПечат. (тезисы)Тезисы докладов 10-ой Межвузовской конференции по математике и механике. – Алматы, Эверо, 2004. – С. 106.0,06 п.л.Ешкеев А.Р.
15Обобщение оболочки Кайзера в классе робинсоновских теорийПечат. (статья)Академик Е.А.Букетов – ученый, педагог, мыслитель: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Е.А.Букетова. – Т.3: Естественные науки. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2005. – С. 741-7430,125п.л.Ешкеев А.Р., Медеубаев Н.К.
16Ограничение свойств йонсоновской теории на взаимно модельно совместную с ней робинсоновскую теориюПечат. (статья)Академик Е.А.Букетов – ученый, педагог, мыслитель: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Е.А.Букетова. – Т.3: Естественные науки. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2005. – С. 739-7410,125п.л.Ешкеев А.Р., Какенова А.М.
17Учебно-методический комплекс по дисциплине «Линейная алгебра и геометрия» для специальности 050602 – Информатика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 56 с.3,5 п.л.Макажанова Т.Х., Беляева Л.Н.
18Учебно-методический комплекс по дисциплине «Алгебра и геометрия» для специальности 050111 – Информатика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 57 с.3,56 п.л.Макажанова Т.Х., Беляева Л.Н.
19Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическая логика» для специальности 050601 – Математика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 24 с.1,5 п.л.Ульбрихт О.И.
20Учебно-методический комплекс по дисциплине «Алгебра и теория чисел» для специальности 050109 – Математика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 41 с.2,56 п.л.Асен Е.К.
21Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическая логика» для специальностей 050111 – Информатика (образование) и 050602 – Информатика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 24 с.1,5 п.л.Ульбрихт О.И.
22Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическая логика и дискретная математика» для специальности 050109 – Математика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 59 с.3,69 п.л.Ульбрихт О.И.
23Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дискретная математика» для специальности 050601 – Математика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 52 с.3,25 п.л.Ульбрихт О.И.
24Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математика (алгебра - 2» для специальности 050602 – Информатика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 32 с.2 п.л.
25«Алгебра және сандар теориясы» пєні бойынша оқу-єдістемелік кешені 050109 – Математика мамандығы ‰шінУМКҚарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. – 47 бет.2,94 п.л.Асен Е.К.,
Башеева А.О.
26Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория групп» для специальности 050601 – Математика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. -  41 с.2,56 п.л.Ешкеев А.Р.
27Учебно-методический комплекс по дисциплине «Геометрия и алгебра III» для специальности 050601 – Математика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 55 с.3,43 п.л.Асен Е.К.
28Учебно-методический комплекс по дисциплине «Алгебра и теория чисел» для специальности 050109 – Математика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 39 с.2,43 п.л.Асен Е.К.
29Учебно-методический комплекс по дисциплине «Алгебра и теория чисел» для специальности 050109 – Математика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2005. – 99 с.6,18 п.л.Асен Е.К.
30«Геометрия және алгебра III» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 050601 – Математика мамандығы үшінУМКҚарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. – 53 бет.3,31 п.л.Асен Е.К.
31«Алгебра және сандар теориясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 050109 – Математика мамандығы үшінУМКҚарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. – 102 бет.6,37 п.л.Асен Е.К.
32Йонсоновские теории и их компаньоныПечат.
(статья)
Материалы 10-ой Межвузовской конференции по математике и механике (7-9 октября 2004 года, Алматы). – Алматы: Эверо, 2005. -  Том 1. -  С.185-190.0,4 п.л.Ешкеев А.Р.
33w-categorical universal Jonson’s theories of unarsПечат. (тезисы)Model theory and Algebra. France-Kazakhstan conference (18-22 July, 2005, Astana, Kazakstan): Abstracts. -  Astana, 2005. - P.500,06 п.л.A.R.Yeshkeyev
34Счетно-категоричные йонсоновские универсалы графовПечат. (тезисы)Тезисы докладов международной 11-ой  конференции по математике и механике, посвященной 10-летию Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (25 – 26 мая 2006 года, Астана). -  Астана, 2006. – С.1130,06 п.л.
35Описание экзистенционально замкнутых моделей счетно-категоричных йонсоновских универсалов унаров и графовПечат. (статья)Вестник КарГУ. – 2006. - № 3 (43). – С. 38 – 44.0.4 п.л.Ешкеев А.Р.
36Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теоретико-множественная алгебра» для специальности 050109 – Математика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2006. – 45 с.2,8 п.л.
37Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория моделей» для специальности 050601 – Математика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2006. – 77 с.4,8 п.л.
38Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория алгоритмов» для специальности 050111 – Информатика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2006. – 76 с.4,7 п.л.
39Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дискретная математика и математическая логика» для специальности 050602 – Информатика (естественные науки)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2006. – 154 с.9,6 п.л.Беляева Л.Н.
40Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория алгоритмов» для специальности 050109 – Математика (образование)УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2007. – 76 с.4,7 п.л.
41Электронный урок «Расчет платежей за загрязнение атмосферы» в пакете MathCADПечат.
(статья)
Инновационные технологии в учебном процессе образовательных учреждений: Материалы регион. науч.-метод. конф. – Караганды: Изд-во КарГУ, 2007. – С. 233-237.0,25 п.л.Никомбеков А.К.
42Электронный урок «Методика оценки радиационной обстановки» в пакете MathCADПечат.
(статья)
Инновационные технологии в учебном процессе образовательных учреждений: Материалы регион. науч.-метод. конф. – Караганды: Изд-во КарГУ, 2007. – С. 237-242.0,3 п.л.Никомбеков А.К.
43Связь свойств решетки Еn(Т) экзистенциальных формул йонсоновской теории Т со свойствами центра данной теории ТПечат.
(статья)
Вестник КарГУ. – 2007. - № 2 (46). – С. 9 – 14.0,3 п.л.Ешкеев А.Р.
44Метод расчета экологического рискаПечат.
(статья)
Труды Международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс в металлургии» (11-12 октября 2007 года), Темиртау, 2007. – С.368 - 3720,25 п.л.Никомбеков А.К.
45О PEn(T) решетках D-PJ-теорийПечат.
(статья)
Вестник КарГУ. – 2007. - № 4 (48). – С. 57 – 66.0,56 п.л.Ешкеев А.Р.
46Устойчивость массива при комплексном использовании выработокПечат.
(статья)
Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освоения недр: Материалы Шестой международной конференции. Москва-Караганда, (17-21 сентября 2007г.) - М.:РУДН, 2007.-600с. – С.350-3530,25 п.л.Бейсембаев К.М., Исабеков М.У., Тутанов С.К., Шманов М.Н.
47Совершенствование технологий измеренийПечат.
(статья)
Труды Международной научно-практической конференции «Инновационная роль науки в подготовке современных технических кадров», посвященной светлой памяти Героя Социалистического труда, академика А.С.Сагинова и 55-летию Университета (18-19 декабря 2008 г.) / Министерство образования и науки Республики Казахстан, Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2008. – 579с. – С. 214 - 2170,25 п.л.Бейсембаев К.М., Жетесов С.С.
48Учебно-методический комплекс по дисциплине «Дискретная математика» для специальности 050111 «Информатика»УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 83 с.5,1 п.л.Ешкеев А.Р.
49Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическая логика» для специальности 050111 «Информатика»УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 63 с.3,9 п.л.Ешкеев А.Р.
50Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическая логика и дискретная математика» для специальности 050109 «Математика»УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 111 с.7 п.л.Ешкеев А.Р.
51Учебно-методический комплекс по дисциплине «Алгебра» для специальности 050603 «Механика»УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 103 с.6,43 п.л.Ешкеев А.Р.
52Метод расчета размеров площади зоны химического зараженияПечат.
(статья)
Новые образовательные технологии в ВУЗе и проблемы управления качеством подготовки специалистов: труды Республиканской научно-методической конференции (9-10 октября 2008 год, Темиртау). – Алматы: РИК по учебной и методической литературе, 2008. – С.136-1410,3 п.л.Никомбеков А.К.
53Диагностирование добычных процессов углеводородов на локальных участкахПечат.
(статья)
Наука и ее роль в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции. – Караганды: Изд-во Болашак-Баспа. 2009. – 448с.,том 4.
Бейсембаев К.М., Шманов М.Н.
54Способ расчета техногенного риска, как математического ожидания потерьПечат.
(статья)
Технология производства металлов и вторичных материалов. - 2009. – №2(16). - С. 242-2440,1 п.лНикомбеков А.К.,
Беккер Е.А.
55Учебно-методический комплекс по дисциплине «Алгебра и теория чисел» для специальности 050109 «Математика»УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2009. – 172 с.10,75 п.л.Асен Е.К.
56Способ расчета экологической оценки технологических процессовПечат.
(статья)
Медицина и экология. - 2010 (январь, февраль, март). -  №1(54).- С. 34-360,1 п.лНикомбеков А.К.
57Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математика 1» для специальностей 5В071700 «Теплоэнергетика», 5В071900 «Радиотехника, электроника и телекоммуникации»УМККараганда: Изд-во КарГУ, 2010. – 130 с.8,12 п.л.Ульбрихт О.И.
58О протоколах интерактивного доказательства с нулевым разглашениемПечат.
(статья)
“Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050”: сборник трудов I международной научно-практической конференции (12 сентября 2013 г., Астана).- Астана, 2013.-639 с. - С. 149-153.0.25 п.л.Бекенов М.И.
59Пример протокола интерактивного доказательстваПечат.
(статья)
Международная конференция "Мальцевские чтения" (Новосибирск, 11–15 ноября 2013 г.) Тезисы докладов. – Новосибирск, 2013. -173 с. - С.290.06 п.л.Бекенов М.И.
60Каталог криптографических протоколовПечат.
(статья)
“Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050”: сборник трудов II международной научно-практической конференции (15-17 октября 2014 г., Астана).- Астана, 2014. - 285 с. - С. 119-133.0,9 п.л.-
61Пример протокола интерактивного доказательстваПечат.
(статья)
Вестник ЕНУ. – 2014. - № 4 (101). – С. 143 – 148.0.375 п.л.Бекенов М.И.
62Сервис шифрования данных на заданное времяПечат.
(статья)
“Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан-2050”: сборник трудов III международной научно-практической конференции (15-16 октября 2015г., Астана).- Астана, 2015. - 400 с. - С. 308-317.0,625
б.п./п.л.
Сейткулов Е.Н.,  Майманов Е.М.
63Речеподобные сигналы диалоговой формыПечат.
(статья)
Сб. докл. V Междунар. науч.-практ. конф. «Интеллектуальные информационные и коммуникационные технологии – средство осуществления третьей индустриальной революции в свете Стратегии «Казахстан-2050». 22 февраля 2018 год С. 393-395.0,19 п.л.Сейткулов Е.Н.,  Ергалиева Б.Б., Потапович А.В.
64Разборчивость речи при ее защите комбинированными маскирующими сигналамиПечат.
(статья)
Технические средства защиты информации: тезисы докладов ХVII Белорусско-российской научно-технической конференции, Минск, 11 июня 2019 г./Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : Т. В. Борботько [и др.]. – Минск, 2019. – С. 64.0,06 п.л.Сейткулов Е.Н.,  Давыдов Г.В.
65Модификация схемы построения криптографических хеш-функций SPONGEПечат.
(статья)
Вестник КазНИТУ. – Алматы: КазНИТУ, 2020. - N 5 (141). - C.520-525.0,37 п.л.Сейткулов Е.Н., Арапов Н.К., Ергалиева Б.Б.
66О способах проектирования внутренней функции для схемы построения криптографических хеш-функций SPONGEПечат.
(статья)
Вестник КазНИТУ. – Алматы: КазНИТУ, 2020. - N 5 (141). - C.645-650.0,37 п.л.Сейткулов Е.Н.
67Киберщит: О различных реализациях схемы построения криптографических хэш-функций «Sponge» //Печат.
(статья)
Материалы Международной научно-практической Web-конференции «Военно-техническое обеспечение деятельности вооруженных сил: мировой опыт и тенденции развития», 20-22 июля 2020 года. - Нур-Султан: Из-во НУО, 2020. - С.305-308.0,25 п.л.Сейткулов Е.Н.
68Киберщит: О внутренней функции в схеме построения криптографических хеш-функций «Sponge»Печат.
(статья)
Материалы Международной научно-практической Web-конференции «Военно-техническое обеспечение деятельности вооруженных сил: мировой опыт и тенденции развития», 20-22 июля 2020 года. - Нур-Султан: Из-во НУО, 2020. - С.351-353.0,19 п.л.
69Пример криптографической хеш-функции, построенной на основе модифицированной схемы SpongeПечат.
(статья)
Вестник КазНИТУ.- Алматы: КазНИТУ, 2021.-№143(1). - С. 247-2590,81 п.л.Сейткулов Е.Н., Ергалиева Б.Б.
70Пример внутренней функции для схемы Sponge, построенной на основе обобщенной методологии проектирования AESПечат.
(статья)
Доклады БГУИР.-Минск: БГУИР, 2021.- Том19.- №3. -С. 89-95.0,44 п.л.Сейткулов Е.Н., Ергалиева Б.Б., Сисенов Н.М.
71Пример внутренней функции для схемы SpongeПечат.
(статья)
Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления.- Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет, 2021.- Т.17.- Вып.3. - С. 287-293.0,44 п.л.Сейткулов Е.Н., Сисенов Н.М., Ергалиева Б.Б.
72Implementation of the selection function in the modified sponge cryptographic hash functions design schemeПечат.
(статья)
The 19th International Scientific Conference Information Technologies and Management 2021. - Riga, Latvia: ISMA, April 22-23, 2021. - pp. 68-69.0,12 п.л.Yerzhan Seitkulov, Banu Yergaliyeva, Ainur Zhetpisbayeva
73On criteria and methods for generating optimal S-boxesПечат.
(статья)
The 19th International Scientific Conference Information Technologies and Management 2021. - Riga, Latvia: ISMA, April 22-23, 2021. - pp. 70-71.0,12 п.л.Yerzhan Seitkulov, Banu Yergaliyeva, Kuandyk Niyazaliyev
74Реализация функции выбора в модифицированной схеме Sponge проектирования криптографических хеш-функцийПечат.
(статья)
Сборник материалов XVI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ǴYLYM JÁNE BILIM - 2021». - Нур-Султан, 2021. - С. 611-614.0,25 п.л.Сисенов Н.М., Ергалиева Б.Б., Жетписбаева А.Т.
75
  • О критериях и методах генерации оптимальных S-блоков
Печат.
(статья)
  • Материалы ХVI Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ǴYLYM JÁNE BILIM – 2021». - г. Нур-Султан, 2021. - С.620-623.
0,25 п.л.Улюкова Г.Б., Ергалиева Б.Б., Ниязалиев К.А.
76A Sponge-Based Cryptographic Hash Function with Set of Internal FunctionsПечат.
(статья)
Proceeding of the III International Turkic World Congress on Science and Engineering. - Niğde – Turkey, 14-15 June 2021. - pp. 10-15.0,37 п.л.Yerzhan N.Seitkulov, Ainur Zheptisbayeva
77
  • About Choosing The Optimal S-Boxes
Печат.
(статья)
  • Proceeding of the III International Turkic World Congress on Science and Engineering. - Niğde – Turkey, 14-15 June 2021. - pp. 16-19.
0,25 п.л.Banu B. Yergaliyeva, Kuandyk A. Niyazaliyev, Nurlan N. Tashatov, Dina Zh. Satybaldina
78Об одном методе хранение информации на заданное времяПечат.
(статья)
Вестник КазНИТУ.- Алматы: КазНИТУ, 2021.-№143(3). - С. 167-1730,44 п.л.Сейткулов Е.Н., Ергалиева Б.Б,
79О криптографических свойствах s-блоковПечат.
(статья)
Вестник КазНИТУ.- Алматы: КазНИТУ, 2021. - 143(4) - C.96–103.0,5 п.л.Сейткулов Е.Н., Ергалиева Б.Б,
80Әр түрлі IOT құрылғыларына қолданылатын жеңіл салмақты криптографияПечат.
(статья)
«Интернаука»:  научный  журнал. – Москва: Изд. «Интернаука»,  2021. - № 12(188).  Часть 3.  -  С. 40-420,18 п.л.Әбілбек А.М.,
Муханова А.А.
81Implementation of the selection function in the modified Sponge cryptographic hash functions design schemeПечат.
(статья)
Материалы международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ», Алматы, Казахстан, 6-8 апреля 2021 года, - С. 82.
Nurbek Sisenov, Banu Yergaliyeva, Ainur Zhetpisbayeva
82On criteria and methods for generating optimal S-boxesПечат.
(статья)
Материалы международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ӘЛЕМІ». Алматы, Казахстан, 6-8 апреля 2021 г., - С. 84.
Banu Yergaliyeva, Kuandyk Niyazaliyev, Gulden Ulyukova
83Cтатистическое тестирование криптографической хеш-функции, построенной на основе модифицированной схемы SPONGEПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2022. - 121(2) - С.591–599.
Сейткулов Е.Н, Сисенов Н.М., Ергалиева Б.Б.,  Ташатов Н.Н.
84Об анализе безопасности криптографической хеш-функции, построенной на основе модифицированной схемы SPONGEПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2022. – 122(3), 2022. – С. 360–375
Сейткулов Е., Ергалиева Б., Балбаев Ғ., Ахмедиярова А.
85Набор безусловных критериев оптимальности S-блоков //Печат.
(статья)
Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. – Алматы: 2022. - № 1 (83). - С. 83 – 90
Сейткулов Е.Н., Ташатов Н.Н., Ергалиева Б.Б., Сатыбалдина Д.Ж.
86Алгебраические методы генерации оптимальных S-блоковПечат.
(статья)
Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. – Алматы: 2022. - № 3 (85). -  С. 79-88
Е.Н. Сейткулов, Б.Б. Ергалиева, А. Т. Ахмедиярова
87Обобщенный алгебраический метод конструирования 8-битных RIJNDAEL S-блоковПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2022. -  т. 120, вып. 1, март 2022 г. - С. 156-63
Сейткулов Е.Н., Ергалиева Б.Б.
88Методы криптоанализа и свойства S-блоков.Печат.
(статья)
Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Физико-математические науки». – Алматы: 2022. - №1(77), 2022. - С.139 – 145
Е.Н. Сейткулов
89A cryptographic hash function based on a modified SPONGE schemeПечат.
(статья)
Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications, 2022, 10(2), pp. 55–70
Seitkulov, Ye.N., Yergaliyeva, B.B.
90Модель функционирования отказоустойчивой системы резервного хранения конфиденциальных данных
Печат.
(статья)

Вестник КазАТК, 123(4), 2022, C. 226–234

Тасмагамбетов О.К., Сейткулов Е.Н., Ташатов Н.Н.,  Ергалиева Б.Б.
91On some methods of storing data in the cloud for a given timeПечат.
(статья)
Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control). - 20(2), 2022. - pp. 366–372
Yergaliyeva, B.,
Seitkulov, Y.,
Satybaldina, D.,
Ospanov, R.
92Программная реализация криптографической хеш-функции «ТАҢБА»
Свидетельство об авторском праве, № 28399 от 22.08.2022 года.
Сейткулов Е.Н, Сисенов Н.М.
93Fault-tolerant backup storage system for confidential data in distributed serversПечат.
(статья)
Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control). - 21(5), 2023. - pp. 1030-1038
Olzhas Tasmagambetov, Yerzhan Seitkulov, Banu Yergaliyeva
94Критический анализ технологических решений в области обеспечения кибербезопасности сотовых сетейПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2023. - 124(1), 2023. - С.222–229                 
Сейткулов Е., Ташатов Н., Ергалиева Б., Тасмагамбетов О.
95Методы криптографической защиты и аутентификации в сетях сотовой связиПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2023. - 125(2), 2023. - С.302–314                                  
Сатыбалдина Д., Яковлев В., Ергалиева Б., Аманжолова С.
96Overview and classification of threats for mobile devicesПечат.
(статья)
Вестник национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. – Астана: 2023. - №1 (январь) (96), 2023 г. - С. 192-196
Seitkulov Yerzhan, Ergalieva Banu, Kassenov Dauren, Atanov Sabyrzhan
97Программный инструмент для анализа и синтеза криптографических S-блоковПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2023. – 126(3), 2023. - С. 257-266
Сейткулов Е.Н., Ташатов Н.Н., Ергалиева Б.Б., Сисенов Н.М.
98Анализ и примеры оптимальных криптографических S-блоковПечат.
(статья)
Вестник КазАТК. – Алматы: 2023. – 127(4), 2023. - С. 128-139
Сейткулов Е.Н., Ташатов Н.Н., Ергалиева Б.Б., Тулешева Г.А.
99Технологии распределенного реестра в военной сфереПечат.
(статья)
Материалы ХVIII Международной научной конференции студентов и молодых ученых «ǴYLYM JÁNE BILIM – 2023». - г. Астана, 2023. 
Бисембаев И.Б.
100
Программный инструмент для анализа и синтеза криптографических S-блоков
Свидетельство об авторском праве, № 37864 от 11.07.2023 года.
Сейткулов Е.Н.
101Программная реализация имитационной модели криптографической системы резервного хранения конфиденциальных данных в защищенных серверах
Свидетельство об авторском праве, № 39625 от 13.10.2023 года.
Сейткулов Е.Н., Тулешева Г.А.


Ғылыми жобалардың зерттеу топтарының мүшесі:


AP05130293 «Құрама бүркеуші сигналдары бар сөйлеудің түсініктілігін зерттеу» (2018-2020)


AP06850817 «Киберқалқан: заттар интернеті үшін жеңіл криптографиялық жүйелер мен ақпараттық қауіпсіздік технологияларын дамыту» (2020-2022)


AP06851124 «Киберқалқан: заманауи криптографиялық хэштеу алгоритмін зерттеу және әзірлеу» (2020-2022)


AP09258274 «Симметриялық криптографиялық алгоритмдер үшін S-қораптарды құру әдістері мен құралдарын зерттеу және әзірлеу» (2021-2023)


BR18574045 «Қазақстан Республикасындағы ұялы байланыс желілерінің киберқауіпсіздік деңгейін арттыру әдістерін, үлгілерін және технологияларын әзірлеу» (2022-2024)


AP14869013 «Қауіпсіз серверлерде құпия деректердің сақтық көшірмесін сақтаудың криптографиялық жүйесін зерттеу және әзірлеу» (2022-2024)


AP19678000 «Биометрия тапсырмалары мен оның қосымшалары үшін QR кодтарын қауіпсіз пайдалану әдістері мен алгоритмдерін, соның ішінде блокчейн технологиясын әзірлеу» (2023-2025)